– Historia

Od 2016 r. podstawowym celem działań Fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych i z grup defaworyzowanych, zagrożonych marginalizacją społeczną i ekonomiczną, głównie dzieci i młodzieży.  Fundacja prowadzi stałe i regularne zajęcia terapeutyczne (hipoterapia, arteterapia itp). Inicjuje i organizuje działania edukacyjno-rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez aktywizację włączamy ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ważne są dla nas wartości etyczne, dlatego aktywizacja służy głównie wychowaniu młodego pokolenia.  Stąd ważnym celem jest dla nas rozwój i promocja wolontariatu, w tym wolontariatu integracyjnego oraz samorzecznictwa. Fundacja realizuje te zamierzenia, wdrażając nowoczesne technologie informatyczne i rozwiązania cyfrowe, które promuje wśród grup docelowych i w środowiskach lokalnych.

Nasze grupy docelowe to: dzieci i młodzież z terenów wiejskich, z rodzin wykluczonych ekonomicznie i dysfunkcyjnych, w tym osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Fundacja działa na terenie powiatu jasielskiego i ościennych (woj. podkarpackie), współpracuje z instytucjami i organizacjami z regionu, kraju i zagranicy.

Hipoterapia i zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży. Fundacja “Inicjatywa” jest jedynym ośrodkiem w gminie Nowy Żmigród i w powiecie jasielskim, który systematycznie prowadzi zajęcia z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej (parajeździectwa). Wsparcie wolontariuszy oraz firm i osób prywatnych pozwala na prowadzenie działalności ciągłej.

Mamy na swoim koncie udział, jako partner i realizator, w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży, gł. w ramach programu Erasmus+: “Konno przez kulturę i historię”, „Akademia integracji – pasja, edukacja, sport”, „Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport”, wespół z Centrum Kultury i Rozwoju “Horyzont” w Połtawie (Ukraina). Uczestniczy w nich młodzież, w tym niepełnosprawna, z Polski i Ukrainy, a także uchodźcy i młodzież poszkodowana wskutek wojny w Donbasie. Uczestnicy pracują metodami edukacji pozaformalnej, nabywają nowe umiejętności, wiedzę i kompetencje. Poszukują ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Biorą udział w warsztatach: integracyjnych, językowych, artystycznych, filmowych, teatralnych, jazdy konnej i hipoterapii. Zrealizowane w październiku 2020 r. “Warsztaty hipiczne. Edukacja, Rehabilitacja, Sport” https://www.facebook.com/warsztatyhipiczneerasmusplus uważamy za najbardziej udane przedsięwzięcie. Dzięki niemu udało nam się w pełni ukazać, że szeroko pojęta hipika, jeździectwo, kontakt z naturą i zwierzętami może przynieść w przyszłości konkretne korzyści dla zrównoważonego rozwoju w wielu aspektach. Zarówno w życiu gospodarczym, biznesie (np. hodowla, rolnictwo, weterynaria), jak i w życiu społeczno-kulturalnym (sport, turystyka konna, rekreacja, sztuka), a także w takich wymiarach jak działania inkluzywne (hipoterapia, parajeździectwo), terapia społeczna (osoby zagrożone marginalizacją, andragogika, polityka senioralna) czy nawet cyfryzacja (tematyka konna w filmie, fotografii, sztukach wizualnych, wirtualnych). Dzięki promocji naszych działań, nawiązaliśmy dalsze kontakty międzynarodowe (np. NGO “World of Change” z Macedonii Płn.). Fundacja otrzymała też dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży (w partnerstwie z centrum „Horyzont” z Połtawy) na warsztaty „Ścieżkami wspólnej historii – warsztaty fotografii artystycznej i dziennikarstwa”. Ponieważ ich realizację uniemożliwiły obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, więc przełożyliśmy je na rok 2021.

Pojawienie się globalnej pandemii w 2020 r. wpłynęło na wszystkie obszary życia. Pojawił się nowy obszar działania – likwidacja skutków i przeciwdziałanie spowodowanych pandemią zagrożeniom: wycofania i zamknięcia społecznego, alienacji, problemów psychicznych. Szczególnie mocno dotyka to osób z niepełnosprawnością, a także dzieci i młodzież ze społeczności zagrożonymi różnymi formami marginalizacji – czyli adresatów naszych aktywności. Ma to wpływ na rozwój Fundacji i ścisłe powiązanie działalności misyjnej Fundacji z rozwiązaniami w zakresie: inkluzji, ekologii oraz rozwoju cyfrowego.

Edukacja cyfrowa młodzieży. W 2020 r. Fundacja pomogła swoim wolontariuszkom stawiać pierwsze kroki w programowaniu. Posłużył temu udział w corocznej edycji inicjatywy SAP 4good „Meet and Code”. W webinarium „Dziewczyny programują: HTML od podstaw” wzięło udział kilkanaście uczestniczek. Jego celem było rozwój wśród nastolatek zainteresowań programowaniem i tworzeniem stron internetowych https://youtu.be/UZ3Ar5-03Ps.

Obecnie realizujemy projekt “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG https://www.facebook.com/ambasadorzywolontariat  Zajmujemy się w nim wzmocnieniem wolontariatu integracyjnego jako formy aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością oraz ich aktywizacji zawodowej. Bezpośrednimi adresatami są osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunowie oraz pracujący z niepełnosprawnymi wolontariusze z terenu powiatu jasielskiego i ościennych, gdzie wolontariat integracyjny to forma zupełnie jeszcze nieznana.  Osoby z niepełnosprawnością dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom, jako wolontariusze aktywnie i bezpośrednio włączą w organizację lokalnego życia społecznego. Utworzą też internetowy ośrodek wolontariatu, a wokół niego sieć wolontariatu integracyjnego, złożoną z wolontariuszy i organizacji. Ośrodek będzie działał także jako multimedialna platforma e-learningowa, upowszechniająca tematykę samorzecznictwa, upodmiotowienia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Dostępność cyfrowa jest niezbędna w sprawnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Fundacja rozbudowuje swoją stronę internetową, dostosowując ją do multimedialnego portalu z platformą e-learningową, w celu skutecznej i efektywnej realizacji celów misyjnych.  Dlatego Fundacja wdraża standardy dostępności cyfrowej WCAG 2.1. w ramach rozwoju instytucjonalnego w projekcie “Ambasadorzy dobrych spraw: rozwój wolontariatu integracyjnego”.

Back to top
%d bloggers like this: