– Metoda Study Circles i nauka przez całe życie w Norwegii. Uczenie się przez działanie, dzielenie się wiedzą i doświadczanie

Wizyta studyjna w Norweskiej NGO Bjerkaker LearningLab (BLL)

Projekt EOG/21/K1/D1/W/0030 Metoda Study Circles i nauka przez całe życie w Norwegii. Uczenie się przez działanie, dzielenie się wiedzą i doświadczaniem realizowany przez Fundacja “Inicjatywa” w partnerstwie z Bjerkaker LearningLab (BLL), finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków Krajowych w ramach Program Edukacja.
Całkowity budżet Projektu wynosi 8075 €, z czego 6175,25 € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, 1089,75 € z budżetu państwa, a pozostałe finansowanie 810 € to wkład własny.

Podczas realizacji projektu uczestnicy zaprezentowali działalność Fundacji w zakresie edukacji pozaformalnej, swoją strategią i doświadczenie. Strona przyjmująca przygotowała prezentacje i wykłady merytoryczne. Bjerkaker LearningLab (BLL) zaangażowała się w budowanie potencjału projektu poprzez zorganizowanie warsztatów praktycznych.

Zdaniem obu stron 3-dniowa wizyta to optymalny czas do zapoznania się z zaplanowaną tematyką (norweski model nauczania, metoda Study Circles w praktyce, warsztaty dwustronne). W wizycie studyjnej uczestniczyli 5 pracowników Fundacji “Inicjatywa”.

Główne działania w ramach projektu to:

1. Zapoznanie się z norweskim modelem rozwoju edukacyjnego, zwłaszcza w zakresie edukacji pozaformalnej i uczenia się przez całe życie. Zapoznanie się z doświadczeniem strony przyjmującej w następujących dziedzinach: uczenie się i edukacja dorosłych, wymiary edukacji i aktywnego obywatelstwa, aktywne i wysokiej jakości starzenie się i uczenie się przez całe życie, edukacja młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prezentacja działalności Fundacji Inicjatywa w wyżej wymienionych tematach.

2. Zapoznanie z metodą Study Circles i jej funkcjonowaniem w praktyce. Zapoznanie się z metodą jej historią i istotą, ideą meta-learningu: uczenia się poprzez działanie, dzielenia się doświadczeniem oraz uczenia się przez doświadczanie; poznanie roli liderów w procesie edukacyjnym. Omówienie możliwości adaptacji metody do polskiej rzeczywistości i do specyfiki w Fundacji ”Inicjatywa”, tj. zastosowanie metody Study Circles w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz sposobów dostosowania Study Circles do nowej rzeczywistości, z wykorzystaniem szans jaki daje Internet i świat wirtualny.

3. Wymiana doświadczeń, praca nad ideami wspólnych projektów, networking. Konsultacje dla członków zespołu Fundacji na temat zarządzania projektami bilateralnymi oraz strategii Fundacji ”Inicjatywa” w zakresie edukacji pozaformalnej. Prezentacja strategii przygotowanej przez uczestników. Praca nad analizą SWOT, praktycznymi uwagami, wskazówkami i rekomendacjami. Opracowanie planu rozwoju dalszej współpracy dwustronnej. Podsumowanie i ewaluacja wizyty.

Podczas pierwszego dnia wizyty studyjnej w ngo Bjerkaker LearningLab (BLL) zapoznaliśmy z norweskim modelem rozwoju edukacyjnego, zwłaszcza w zakresie edukacji pozaformalnej i uczenia się przez całe życie. Sturla Bjerkaker zaprezentował doświadczenie strony przyjmującej w następujących dziedzinach: uczenie się i edukacja dorosłych, wymiary edukacji i aktywnego obywatelstwa, uczenie się przez całe życie, edukacja młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponadto Fundacja “Inicjatywa” przedstawiała swoje doświadczenie w wyżej wymienionych tematach.

Wizyta studyjna w K-stud – Kristelig Studieforbund

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych w Norwegii (K-Stud) jest spółdzielnią edukacyjną. Pracuje nad promowaniem i wzmacnianiem zorganizowanej nauki wśród dorosłych w kongregacjach, organizacjach i instytucjach. K-stud zrzesza 83 pozarządowe organizacje członkowskie i współpracujących partnerów.

Jedną z głównych funkcji jest wspieranie finansowe zorganizowanej edukacji pozaformalnej dla osób w wieku 14 lat i starszych.

K-stud zarządza wsparciem państwa dla kursów i grup studyjnych organizacji członkowskich i jest siłą napędową dobrych przestrzeni edukacyjnych i programów pedagogicznych. Jest organizacją demokratyczną, non-profit i dobrowolną, i kładzie nacisk na demokrację, uczestnictwo i włączenie w organizację stowarzyszenia na wszystkich poziomach. Działalność prowadzona jest z dotacji Ministerstwa Kultury (od 2021 r.) K-stud działa zgodnie z Ustawą o edukacji dorosłych w Norwegii.

Metoda Study Circles i jej funkcjonowanie w praktyce

Jednym z najważniejszych tematów wizyty studyjnej w Bjerkaker LearningLab (BLL) była Metoda Study Circles i jej funkcjonowanie w praktyce. Zapoznaliśmy z metodą, jej historią i istotą, ideą meta-learningu: nauczenie przez działanie, dzielenie się doświadczeniem, oraz przez doświadczanie, oraz rolą liderów w procesie edukacyjnym. Omówiliśmy możliwości adaptacji metody do polskiej rzeczywistości i do specyfiki w Fundacji Inicjatywa, tj. zastosowanie metody Study Circles w pracy z migrantami i osobami z niepełnosprawnością oraz sposobów dostosowania Study Circles do nowej rzeczywistości, z wykorzystaniem szans jaki daje internet i świat wirtualny.

Metoda Study Circles i nauka przez całe życie w Norwegii. Relacja filmowa

Podstawowym celem wizyty kadry Fundacja “Inicjatywa” do organizacji partnerskiej z Oslo Bjerkaker LearningLab (BLL) było zapoznanie się z norweskim modelem rozwoju edukacyjnego w zakresie edukacji pozaformalnej i uczenia się przez całe życie, w tym przede wszystkim – praktyczne zapoznanie się z metodą Study Circles (kół samokształceniowych). Metoda ta od lat z powodzeniem jest stosowana i doskonale sprawdza się w Norwegii i innych państwach skandynawskich. Jest wzorcową metodą kształcenia pozaformalnego. Zapoznanie się z pracą metodą Study Circles u źródeł pozwoli Fundacji Inicjatywa na optymalny sposób jej wdrożenia i wzbogacenie działalności edukacyjnej. Wizyta to ogromna szansa na zdobycie wiedzy niejako z pierwszej ręki od w pełni kompetentnej i posiadającej wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie edukacji strony przyjmującej, jaką jest Bjerkaker Learning Lab (BLL), która angażuje się w szereg międzynarodowych projektów z zakresu edukacji pozaformalnej, edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie.

Projekt EOG/21/K1/D1/W/0030 Metoda Study Circles i nauka przez całe życie w Norwegii. Uczenie się przez działanie, dzielenie się wiedzą i doświadczaniem realizowany przez Fundacja “Inicjatywa” w partnerstwie z Bjerkaker LearningLab (BLL), finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków Krajowych w ramach Programu Edukacja.
Całkowity budżet Projektu wynosi 8075 €, z czego 6175,25 € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, 1089,75 € z budżetu państwa, a pozostałe finansowanie 810 € to wkład własny.

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

Back to top
%d bloggers like this: