– Misja i cele

Misja

Staramy się efektywnie i skutecznie działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnych poprzez rozwój wolontariatu, edukację pozaformalną młodzieży i dorosłych, realizację inicjatyw poprawiających sytuację zdrowotną i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin we wszystkich obszarach życia, a zwłaszcza w gotowości niesienia pomocy innym.

Cele Fundacji:

1. popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, oraz współpracy transgranicznej i integracji europejskiej;

2. podejmowanie, wspieranie i realizacja inicjatyw poprawiających sytuację zdrowotną i społeczną osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

3. działalność edukacyjna i oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania talentów, promocji i rozwoju kultury i sztuki, a także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4. działalność   na   rzecz   organizacji,   których   celami   statutowymi   jest:   działalność naukowa,   naukowo-techniczna,   oświatowa,   kulturalna,   w   zakresie   kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji oraz integracji zawodowej i społecznej inwalidów.

5. popularyzacja, upowszechnianie, organizacja i rozwój jeździectwa jako:

  • metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach,
  • formy korzystnego oddziaływania psychoterapeutycznego i socjotechnicznego oraz pedagogicznego;
  • formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej;
  • formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego;
  • formy rywalizacji sportowej;

6. prowadzenie działań integracyjnych w zakresie edukacji, rekreacji i sportu;

7. prowadzenie   działań   naukowych   i   badawczych   związanych   z   końmi i jeździectwem;

8. promocję i organizację wolontariatu;

9. wsparcie rozwoju oraz aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych;

10. realizacja   programu   skorelowanej,   kompleksowej   rehabilitacji   medycznej i społecznej osób niepełnosprawnych;

11. prowadzenie   działań   interdyscyplinarnych,   ze   szczególnym  uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej;

12. włączanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczności lokalnych, w tym czynne   ich   uczestnictwo   w   działaniach   na   rzecz   zachowania   oraz   promocji dziedzictwa narodowego i kulturowego;

13. inicjowanie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji;

14. aktywizowanie ludzi nauki i praktyki   służące   wypracowaniu   systemu   wiedzy o stanie i potrzebach   kompleksowych,   holistycznych   metod   wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych;

15. upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych; 16. gromadzenie   środków   finansowych   i   materialnych   służących   realizacji   zadań statutowych.

Back to top
%d bloggers like this: