– Nasze projekty

„Teatr dialogu współczesnego w środowisku międzykulturowym” to projekt mobilności pracowników młodzieżowych, który odbył się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

Warsztaty potrwały 10 dni (10.08 – 19.08.2022). W mobilności wzięło udział po 6 uczestników z Polski, Litwy, Bułgarii, Ukrainy i Włoch oraz facylitator, łącznie 31 osób. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów to pracownicy młodzieżowi o następującym profilu:

 • wolontariusze, pracownicy, liderzy i młodzieżowych organizacji pozarządowych, którzy chcą poznać możliwości New Drama jako narzędzia angażowania młodzieży do udziału w życiu społeczności oraz rozwiązywania ważnych problem społecznych;
 • pracownicy młodzieżowi chcący zorganizować kurs(y), zajęcia metodą New Drama dla młodych adeptów sztuki teatralnej;
 • nauczyciele różnych etapów edukacyjnych, pedagodzy i pracownicy szkół, wykładowcy klas teatralnych, pracujący lub mający zamiar pracować z młodzieżowymi grupami teatralnymi;
 • pracownicy ośrodków kultury, świetlic szkolnych, wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych;
 • absolwenci szkół teatralnych, artystycznych, kulturalno-oświatowych oraz różnego typu szkół licencjackich i pomaturalnych, przygotowujących do pracy z młodzieżą.

W krajach europejskich ruch New Drama kojarzy się z aktywną postawą obywatelską, która wykorzystuje nowoczesne instrumenty teatralne do rozwiązywania wielu problemów społeczno-politycznych w interesie społeczeństwa. Przedstawienia oparte na prawdziwych wydarzeniach są potężnym narzędziem, które pokazują publiczności należytą istotę
i wagę problemu. Nie są li tylko przeżyciem estetycznym, lecz dźwigają na sobie prawdziwą wagę problemu – siłę ludzkich, osobistych przeżyć, prawdziwe dramaty, jeśli nie wręcz tragedie życiowe. A przez ich uniwersalizację – postawienie pytań, próby odpowiedzi czy syntezowania, zracjonalizowania ważkich społecznych tematów. Zestaw narzędzi „Nowego dramatu” stwarza warunki, w których człowiek myśli o wielu kwestiach społecznych czy psychologicznych.

Teatr nie udziela bezpośrednich odpowiedzi i nie narzuca swoich decyzji, ale daje możliwość bycia wysłuchanym, stwarza warunki do dialogu i wspólnych poszukiwań, dróg wyjścia lub ich poszukiwania. Organizacje partnerskie od dłuższego czas korzystają z narzędzi teatru i teatroterapii w pracy z młodzieżą, a także i dorosłymi.

Szczegółowe cele projektu to:

 • stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń uczestników w zakresie Nowej Dramy (teatru faktu, doc-performance) jako metody pracy z młodzieżą;
 • wspólne tworzenie przykładowych program zajęć dla grupy młodzieży zaangażowanej w działania teatralne;
 • rozwój umiejętności rozpoznawania problem społecznych i dobór narzędzi teatralnych dla ich naświetlana;
 • rozwój warsztatu teatralnego w zakresie reżyserii, pracy aktorskiej i dramaturgii;
 • poszerzenie wiedzy na temat sztuki współczesnej i jej roli w społeczeństwie;
 • rozwój kompetencji psychologicznych i pedagogicznych niezbędnych w prace z młodzieżą;
 • poznanie składników edukacyjnych treningów teatralnych;
 • rozwój umiejętności pracy z materiałami dokumentalnymi;
 • poznanie nowych metod i narzędzi, angażujących młodzież do aktywnego udziału w życiu społecznym;
 • omówienie idei wspólnych projektów metodą Nowej Dramy;
 • rozwój i promocja międzynarodowej współpracy pracowników młodzieżowych w Programie Erasmus +;
 • doskonalenie języka angielskiego;
 • promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślanie tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności;
 • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów;
 • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach.

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” (Polska), Poltawski Oddział Służby Społecznej Ukrainy (Ukraina), Tavo Europa (Litwa), Amaita Intercultura (Włochy), Stowarzyszenie „Walk Together” (Bulgaria).


Facebook: https://www.facebook.com/theaterofdialogue

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsOPCzEYQ0LRJVupP9MEQJA

Instagram: https://instagram.com/tcd_erasmus_ozenna

Web-Gallery https://erasmuspl.wixsite.com/theater

Wizyta studyjna w Norweskiej NGO Bjerkaker LearningLab (BLL)

Projekt EOG/21/K1/D1/W/0030 Metoda Study Circles i nauka przez całe życie w Norwegii. Uczenie się przez działanie, dzielenie się wiedzą i doświadczaniem realizowany przez Fundacja “Inicjatywa” w partnerstwie z Bjerkaker LearningLab (BLL), finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków Krajowych w ramach Program Edukacja.
Całkowity budżet Projektu wynosi 8075 €, z czego 6175,25 € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, 1089,75 € z budżetu państwa, a pozostałe finansowanie 810 € to wkład własny.

Podczas realizacji projektu uczestnicy zaprezentowali działalność Fundacji w zakresie edukacji pozaformalnej, swoją strategią i doświadczenie. Strona przyjmująca przygotowała prezentacje i wykłady merytoryczne. Bjerkaker LearningLab (BLL) zaangażowała się w budowanie potencjału projektu poprzez zorganizowanie warsztatów praktycznych.

Zdaniem obu stron 3-dniowa wizyta to optymalny czas do zapoznania się z zaplanowaną tematyką (norweski model nauczania, metoda Study Circles w praktyce, warsztaty dwustronne). W wizycie studyjnej uczestniczyli 5 pracowników Fundacji “Inicjatywa”.

Główne działania w ramach projektu to:

1. Zapoznanie się z norweskim modelem rozwoju edukacyjnego, zwłaszcza w zakresie edukacji pozaformalnej i uczenia się przez całe życie. Zapoznanie się z doświadczeniem strony przyjmującej w następujących dziedzinach: uczenie się i edukacja dorosłych, wymiary edukacji i aktywnego obywatelstwa, aktywne i wysokiej jakości starzenie się i uczenie się przez całe życie, edukacja młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prezentacja działalności Fundacji Inicjatywa w wyżej wymienionych tematach.

2. Zapoznanie z metodą Study Circles i jej funkcjonowaniem w praktyce. Zapoznanie się z metodą jej historią i istotą, ideą meta-learningu: uczenia się poprzez działanie, dzielenia się doświadczeniem oraz uczenia się przez doświadczanie; poznanie roli liderów w procesie edukacyjnym. Omówienie możliwości adaptacji metody do polskiej rzeczywistości i do specyfiki w Fundacji ”Inicjatywa”, tj. zastosowanie metody Study Circles w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz sposobów dostosowania Study Circles do nowej rzeczywistości, z wykorzystaniem szans jaki daje Internet i świat wirtualny.

3. Wymiana doświadczeń, praca nad ideami wspólnych projektów, networking. Konsultacje dla członków zespołu Fundacji na temat zarządzania projektami bilateralnymi oraz strategii Fundacji ”Inicjatywa” w zakresie edukacji pozaformalnej. Prezentacja strategii przygotowanej przez uczestników. Praca nad analizą SWOT, praktycznymi uwagami, wskazówkami i rekomendacjami. Opracowanie planu rozwoju dalszej współpracy dwustronnej. Podsumowanie i ewaluacja wizyty.

Podczas pierwszego dnia wizyty studyjnej w ngo Bjerkaker LearningLab (BLL) zapoznaliśmy z norweskim modelem rozwoju edukacyjnego, zwłaszcza w zakresie edukacji pozaformalnej i uczenia się przez całe życie. Sturla Bjerkaker zaprezentował doświadczenie strony przyjmującej w następujących dziedzinach: uczenie się i edukacja dorosłych, wymiary edukacji i aktywnego obywatelstwa, uczenie się przez całe życie, edukacja młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponadto Fundacja “Inicjatywa” przedstawiała swoje doświadczenie w wyżej wymienionych tematach.

Wizyta studyjna w K-stud – Kristelig Studieforbund

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych w Norwegii (K-Stud) jest spółdzielnią edukacyjną. Pracuje nad promowaniem i wzmacnianiem zorganizowanej nauki wśród dorosłych w kongregacjach, organizacjach i instytucjach. K-stud zrzesza 83 pozarządowe organizacje członkowskie i współpracujących partnerów.

Jedną z głównych funkcji jest wspieranie finansowe zorganizowanej edukacji pozaformalnej dla osób w wieku 14 lat i starszych.

K-stud zarządza wsparciem państwa dla kursów i grup studyjnych organizacji członkowskich i jest siłą napędową dobrych przestrzeni edukacyjnych i programów pedagogicznych. Jest organizacją demokratyczną, non-profit i dobrowolną, i kładzie nacisk na demokrację, uczestnictwo i włączenie w organizację stowarzyszenia na wszystkich poziomach. Działalność prowadzona jest z dotacji Ministerstwa Kultury (od 2021 r.) K-stud działa zgodnie z Ustawą o edukacji dorosłych w Norwegii.

Metoda Study Circles i jej funkcjonowanie w praktyce

Jednym z najważniejszych tematów wizyty studyjnej w Bjerkaker LearningLab (BLL) była Metoda Study Circles i jej funkcjonowanie w praktyce. Zapoznaliśmy z metodą, jej historią i istotą, ideą meta-learningu: nauczenie przez działanie, dzielenie się doświadczeniem, oraz przez doświadczanie, oraz rolą liderów w procesie edukacyjnym. Omówiliśmy możliwości adaptacji metody do polskiej rzeczywistości i do specyfiki w Fundacji Inicjatywa, tj. zastosowanie metody Study Circles w pracy z migrantami i osobami z niepełnosprawnością oraz sposobów dostosowania Study Circles do nowej rzeczywistości, z wykorzystaniem szans jaki daje internet i świat wirtualny.

Metoda Study Circles i nauka przez całe życie w Norwegii. Relacja filmowa

Podstawowym celem wizyty kadry Fundacja “Inicjatywa” do organizacji partnerskiej z Oslo Bjerkaker LearningLab (BLL) było zapoznanie się z norweskim modelem rozwoju edukacyjnego w zakresie edukacji pozaformalnej i uczenia się przez całe życie, w tym przede wszystkim – praktyczne zapoznanie się z metodą Study Circles (kół samokształceniowych). Metoda ta od lat z powodzeniem jest stosowana i doskonale sprawdza się w Norwegii i innych państwach skandynawskich. Jest wzorcową metodą kształcenia pozaformalnego. Zapoznanie się z pracą metodą Study Circles u źródeł pozwoli Fundacji Inicjatywa na optymalny sposób jej wdrożenia i wzbogacenie działalności edukacyjnej. Wizyta to ogromna szansa na zdobycie wiedzy niejako z pierwszej ręki od w pełni kompetentnej i posiadającej wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie edukacji strony przyjmującej, jaką jest Bjerkaker Learning Lab (BLL), która angażuje się w szereg międzynarodowych projektów z zakresu edukacji pozaformalnej, edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie.

Projekt EOG/21/K1/D1/W/0030 Metoda Study Circles i nauka przez całe życie w Norwegii. Uczenie się przez działanie, dzielenie się wiedzą i doświadczaniem realizowany przez Fundacja “Inicjatywa” w partnerstwie z Bjerkaker LearningLab (BLL), finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz środków Krajowych w ramach Programu Edukacja.
Całkowity budżet Projektu wynosi 8075 €, z czego 6175,25 € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, 1089,75 € z budżetu państwa, a pozostałe finansowanie 810 € to wkład własny.

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe

W 10-dniowej wymianie „Bądźmy aktywni w społeczności lokalnych” w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej wzięło udział po 18 uczestników oraz po 2 liderów z Polski i Ukrainy, łącznie 40 osób. Głównym celem projektu, określonym przez uczestników, było nabycie wiedzy i kompetencji obywatelskich ważnych dla aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnych. Praca podczas wymiany przebiegała z wykorzystaniem narzędzi edukacji pozaformalnej, a jej celem było przygotowanie uczestników do działań partycypacyjnych i zwiększenia świadomości tego, jak funkcjonują społeczności lokalne, takie jak gmina w Polsce i hromada na Ukrainie. Projekt miał pomóc odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób młodzież może uczestniczyć w życiu lokalnym i jaką rolę ma do spełnienia. Dzięki wykorzystaniu gier poważnych i symulacyjnych młodzi ludzie przekonali się, ze edukacja obywatelska może być fascynująca i że warto się w nią zaangażować. Ponadto odbyły się wizyty studyjne, zajęcia integracyjne, językowe, kulturalne, sprzyjające wzajemnemu poznaniu, współpracy międzynarodowej i promocji integracji europejskiej.

Rezultaty projektu:

 • wzrost odpowiedzialności za swoje życie i rozwój swoich społeczności;
 • zdobycie kompendium wiedzy na temat zadań i zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego: gminy i hromady;
 • wzrost zrozumienia korzyści płynących z życia w lokalnych, dobrze zorganizowanych i sprawnie funkcjonujących społecznościach;
 • chęć zrozumienia, jak w praktyce działają mechanizmy stojące za dobrze zarządzanymi wspólnotami lokalnymi;
 • wdrożenie metody gier symulacyjnych i złożonych rozwiązań grywalizacyjnych w celu optymalizacji procesu rozwoju i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnych;
 • wzrost zrozumienia wpływu globalnych procesów i wyzwań na sytuację samorządów lokalnych;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego myślenia i analizy źródeł informacji, a także wiedzy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, podatkach lokalnych, zmysłu przedsiębiorczości, kultury podatkowej, umiejętności pozyskiwania funduszy;  
 • rozwój umiejętności zarządzania czasem i planowania;
 • rozwój przywództwa, współpracy w zespole, skutecznej komunikacji;
 • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach;
 • wzrost kompetencji cyfrowych jako jedno z głównych wyzwań współczesnych;
 • doskonalenie języków obcych,
 • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów projektu.

Ponadto do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć: rozwój i promocję międzynarodowej młodzieżowej współpracy w ramach PURWM, promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślanie tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Facebook: https://www.facebook.com/Badzmyaktywniw/

Instagram: https://www.instagram.com/badzmy_aktywni/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBWHryThMEfB1gy0O2YpvgQ/featured

Młodzież z Polski, Ukrainy, Litwy oraz Turcji, która się zaangażowała w przygotowanie projektu wyraziła potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych państw, o podobnych zainteresowaniach, poznania innej kultury, a przede wszystkim uczestnictwa we wspólnych zajęciach, dotyczących przyszłości naszej planety i społeczeństw. Niektórzy z uczestników (z Polski i Ukrainy) mogli już spotkać się osobiście i wymienić poglądy, np. podczas warsztatów „Edukacja, rehabilitacja, sport” w 2020 r. Wtedy powstał pomysł na realizację warsztatów ekologicznych o charakterze inkluzyjnym z elementami cyfryzacji.

Ważnymi zagadnieniami projektu są:

 • ekologia, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój, ekoturystyka na terenach wiejskich jako sposób na życie i rozwój przedsiębiorczości;
 • problem ekspansji turystycznej;
 • działania w lokalnej społeczności na rzecz środowiska naturalnego;
 • funkcjonowanie parków narodowych, rezerwatów i innych form ochrony przyrody;
 • jeździecka turystyka górska,
 • zwiększenie dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnością;
 • turystyka miękka;
 • hipoterapia jako sposób zachowania higieny i równowagi psychicznej oraz polepszenia sprawności fizycznej;
 • narzędzia cyfrowe w turystyce i ochronie przyrody; dziennikarstwo ekologiczne i promocja postaw proekologicznych w mediach społecznościowych.

Główne tematy projektu to: nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji przez młodych ludzi w dziedzinie ochrony dzikiej przyrody, ekoturystyki i jej dostępności dla osób z niepełnosprawnością, metod terapii naturalnej i zajęć sportowych jako promocji zdrowego trybu życia i sposobu na złagodzenia skutków pandemii.

Warsztaty potrwały 11 dni (20-30.06.2022 r.) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ożennej. W mobilności wzięło udział po 8 uczestników i 1 liderze z Polski, Litwy, Turcji i Ukrainy oraz facylitator i 4 osoby towarzyszące, łącznie 41 osób.

Cele szczegółowe projektu to:

 • stworzenie warunków do wzajemnego poznania, przełamywania barier i stereotypów i współdziałania młodzieży o wspólnych zainteresowaniach;
 • rozwój kreatywności, aktywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole jako cech przydatnych w budowie przyszłej kariery zawodowej;
 • rozwój motywacji do uczestnictwa w edukacji pozaformalnej, także w ramach programów wymiany młodzieży;
 • rozwój umiejętności ekologicznych i świadomości ekologicznej;
 • zapoznanie się z działalnością naukową, edukacyjną, promocyjną, turystyczną parków narodowych oraz możliwościami praktyk zawodowych, staży lub wolontariatu;
 • poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej nt. turystyki ekologicznej i jej organizowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • zdobycie wiedzy nt. naturalnych metod terapii oraz ich doświadczanie w praktyce jako sposób zachowania higieny i równowagi psychicznej oraz złagodzenia skutków pandemii COVID-19;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • poszerzenie wiedzy nt. dostępności i jej roli w budowaniu społeczeństwa bez barier;
 • poszerzenie kompetencji cyfrowych; rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w Programie Erasmus +;
 • doskonalenie języków obcych;
 • promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślania tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności;
 • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów;
 • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach.

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” (Polska), PI Youth Association (Turcja), The Center for Culture and Development “Horizon” (Ukraina) and Tavo Europa (Litwa).

Zdecydowaliśmy zrealizować ten projekt, ponieważ nie tylko odpowiada on na problemy współczesności i codziennych wyzwań, z jakimi zmagają się młodzi ludzie, ale przede wszystkim wspiera najważniejsze założenia związane z
rozwojem młodego pokolenia w kontekście pilnych potrzeb, jakie pojawiają się w kontekście rozwoju Europy, kultywowania jej wartości, ale i w innych, aktualnych obszarach, takich jak: cyfryzacja, inkluzja, a przede wszystkim
zagrożenie kryzysem klimatyczny i działania w celu zachowania globalnej równowagi ekologicznej. 

Facebook: https://www.facebook.com/ecomindlaberasmus
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTSWfF6pCi7i0uTPbXW9vuQ
Instagram: https://www.instagram.com/ecomindlab/
Web-Gallery: https://ecomindlab.wixsite.com/photos

Nasz projekt promuje ideę dostępnego i przyjaznego środowiska realnego i wirtualnego. Z jednej strony przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu i uczy świadomego korzystania z Internetu. Z innej walczy z uzależnieniami cyfrowymi, proponując powrót do natury w postaci warsztatów hipoterapii i turystyki ekologicznej. Dzięki realizacji projektu można wykazać, że wykorzystanie kompetencji cyfrowych na rzecz wspólnego dobra oraz kontakt z naturą i zwierzętami może przynieść w przyszłości konkretne korzyści dla zrównoważonego rozwoju w wielu aspektach życia. Po pierwsze – otworzyć i poszerzyć ścieżki wielotorowego rozwoju dla młodzieży uczestniczącej w podobnych przedsięwzięciach. Po drugie – wpłynąć na rozwój organizacji, wzrost jej znaczenia i wpływ na kształtowanie środowisk lokalnych, w których funkcjonują oraz na wzmocnienie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej. Partnerzy w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia zamierzają prowadzić projekty, w których uwypuklą zagadnienia związane z ekologią, inkluzją, terapią, przygotowane w oparciu o zaawansowaną cyfryzację, co wydaje się być wymogiem “sine qua non” w postrzeganiu świata po epidemii.

Główne cele projektu to:

1) nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji przez młodych ludzi w dziedzinie tworzenia oraz wykorzystania dostępnych materiałów i treści cyfrowych w celu pomocy młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym z uwagi na niepełnosprawności;

2) metody terapii naturalnej, działania pro-ekologiczne, które przeciwdziałają uzależnieniu cyfrowemu oraz pomagają złagodzić skutki pandemii.

Warsztaty trwały 14 dni (21.02 – 03.03. 2022). W mobilności wzięło udział po 16 uczestników i 2 liderów z Polski, Macedonii Północnej i Ukrainy oraz 5 osób towarzyszące i facylitator, łącznie 60 osób.

Cele szczegółowe projektu to:

 • stworzenie warunków do wzajemnego poznania, przełamywania barier i stereotypów i współdziałania młodzieży o wspólnych zainteresowaniach z Polski, Macedonii Północnej i Ukrainy oraz rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w ramach Programu Erasmus +;
 • rozwój kreatywności młodzieży, jej aktywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole jako cech przydatnych w budowie przyszłej kariery zawodowej;
 • rozwój motywacji do uczestnictwa w edukacji pozaformalnej, także w ramach programów wymiany młodzieży; – wzrost kompetencji cyfrowych, poznanie zasad dostępności, zapoznanie się i testowanie narzędzi internetowych, służących włączeniu społecznemu;
 • poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat dostępności i jej roli w budowaniu społeczeństwa bez barier;
 • wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych nt. tworzenia dostępnych treści internetowych; – przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym oraz złagodzenie skutków pandemii koronawirusa dla zdrowia psychicznego;
 • doskonalenie języków obcych; – promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślania własnej tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności;
 • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów projektu;
 • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach, z niepełnosprawnością, pochodzących z ubogich rodzin, mających trudności w uczeniu się, pochodzących z ukraińskich terenów objętych działaniami wojennymi.

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” (Polska), The Center for Culture and Development “Horizon” (Ukraina) i Association for Cultural, Sport and Educational Development “World of Change” (Macedonia Północna).

Facebook: https://www.facebook.com/openworlderasmusplus

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdC_reMASTOz5J4TgjqvvHA/featured

Instagram: https://www.instagram.com/_we_create_an_open_world/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Web: https://erasmus.ltava.org/

Podstawowym założeniem projektu Projekt «Warsztaty hippiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport», realizowanego w ramach Programu Erasmus+, było zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia ścieżki edukacyjnej oraz pracy w zawodach związanych z szeroko pojętą hipiką, jeździectwem, a także – rozwój własnych inicjatyw oraz przedsiębiorczości, umiejętności świadomego procesu kształcenia i samodzielnego wyboru kierunków i narzędzi edukacji pozaformalnej. Młodzież, która się zaangażowała w przygotowanie projektu, od pewnego czasu wyrażała potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innego kraju, o podobnych zainteresowaniach, również poznania ościennej kultury oraz wspólnego uczestnictwa w zajęciach, które pozytywnie wpłynęłyby na indywidualny rozwój, a także — na społeczności lokalne. Projekt miał też na celu rozwój kreatywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności, kompetencji interpersonalnych, jak również: doskonalenie języka angielskiego, polskiego, ukraińskiego, umiejętność nawiązywania i rozwijania kontaktów, przełamywanie historycznych barier i stereotypów czy nabywanie kompetencji międzykulturowych. Młodzi ludzie za główny cel projektu obrali sobie rozwój i udoskonalanie umiejętności praktycznych oraz zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej w zakresie jeździectwa i hipoterapii. Posłużyć temu miały 16-dniowe warsztaty, które odbyły się w terminie od 29 września do 14 października 2020 r. W warsztatach, poprzedzonych wizytą przygotowawczą, wzięło udział po 23 uczestników i 2 liderów z Polski i Ukrainy, łącznie 50 osób.

Wśród założonych i zrealizowanych szczegółowych celów projektu należy wymienić:

– stworzenie dla młodzieży z Polski i Ukrainy warunków do wzajemnego lepszego poznania, przełamywania rożnego rodzaju (np. historycznych czy kulturowych) barier i stereotypów, a przede wszystkim współpracy młodych osób o wspólnych zainteresowaniach;

– rozwój kreatywności młodzieży, jej aktywności, samodzielności, a także umiejętności pracy w zespole, co powinno skutkować w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej oraz w zbudowaniu w przyszłości kariery zawodowej;

– rozwój motywacji do dalszego uczestnictwa w pozaformalnym szkoleniu i programach wymiany młodzieży;

– poszerzenie horyzontów, zwiększenie szans na zatrudnienie i stworzenie lepszych perspektyw kariery dla młodzieży, która na co dzień interesuje się końmi, hipiką, różnorodnymi formami jeździectwa i hipoterapią;

– nabycie przez młodzież fachowej wiedzy hipicznej, w tym podwalin wiedzy zawodowej, związanej z jeździectwem, hodowlą koni, hipoterapią, umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi dobrostanu i przygotowania konia, weterynarii końskiej połączonej z praktycznym szkoleniem jeździeckim;

– zdobycie wiedzy praktycznej na temat prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie hipiki, prowadzenia stajni, utrzymania koni, agroturystyki i dziedzin pokrewnych, w tym również w zakresie aspektów prawnych i ekonomicznych;

– rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w ramach Programu Erasmus Plus.

https://www.facebook.com/warsztatyhipiczneerasmusplus

Projekt pt. ” AKADEMIA INTEGRACJI – PASJA,EDUKACJA,SPORT” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ Młodzież.

W dniach 21-30.08.2018 r. w Łężynach odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą.
W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osoby z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie.Cele projektu:

• integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej,
• przełamywanie nieśmiałości i nabywania nowych kompetencji,
• uczenie się współpracy i otwartości,
• rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
• rozwijanie umiejętności językowych, kompetencji międzykulturowych i interpersonalnych,
• zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością oraz rozwój empatii i zrozumienia potrzeb tych osób,
• zachęcenie uczestników do aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu,
• promowanie wśród młodych ludzi postaw ekologicznych, szacunku do natury i zwierząt,
• rozwijanie kreatywności młodzieży, inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania siebie,
• zapoznanie się z tożsamością i historią naszych regionów,
• promocja idei współpracy międzynarodowej, współpracy młodzieżowej oraz edukacji międzykulturowej.

Lider projektu:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii Błażowa /POLSKA
Partnerzy projektu:
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych „Inicjatywa” Łężyny /POLSKA
Połtawski Odział Służby Społecznej Ukrainy Połtawa /UKRAINA
Centrum Kultury i Rozwoju „Horyzon” Połtawa /UKRAINA


https://www.facebook.com/Integration-Academy-Passion-Education-Sport-851636058365458


Mamy wspólnę pasię – jeździmy konno!

INICJATYWA LOKALNA w ramach Projektu „Strachy na wróble – zainspiruj się” realizowany jest przez Fundację PCHip w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2016 – Projekty Modelowe Replikacje prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Uczestnikami projektu bya młodzież w wieku 13-19 lat, która mieszka w miejscowosciach Łężyny, Majscowa, Dębowec na terenie powiatu jasielskiego. Grupa młodych ludzi ma wspólne zainteresowanie — jazdę konnę i bierze udział w działalności Fundacji, pomagajac pod czas zajęć z hipoterapii z niepełnosprawnymi. Grupą zacząła działać od czerwca 2017 r. W ramach inicjatywy uczestnicy poznawały świat konia w trakcie zajęć z hipologii, jeźdźiectwa, pomocy przy koniach. Pod czas szkoleń z hipoterapii dowiedziałem się o roli wolontariusza podczas zajęć.

Efektami inicjatywy były wzrost zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży, budowanie prawidłowych relacji wśród uczestników, a także wzajemną integrację z młodzieżą niepełnosprawną. W trakcie projektu młodzież uczyła się odpowiedzialności, otrzymała możliwość nabywania wiedzy i praktycznych umiejętności.


W dniach 22-30.08.2017 r. w Łęzynach odbyła się wymiana międzynarodowa z Ukrainą.

W wymianie wzięło udział: 26 uczestników, 10 opiekunów i 8 członków organizacji – łącznie 44 osób z Polski i Ukrainy. Najistotniejsze tematy, jakie porusza projekt to niepełnosprawni – specjalne potrzeby, kreatywność i kultura, zdrowie i dobre samopoczucie.

Cele projektu:

 • – Integracja Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej,
 • – przełamywanie barier i stereotypów,
 • – uczenie tolerancji,
 • – pokazywanie podobieństw i odmienności kulturowych,
 • – zachęcanie Młodzieży do budowania osobistych kontaktów, które będą kontynuowane w przyszłości,
 • – zapoznanie młodzieży z historią i kultura regionu.

Partnerzy projektu:

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii – Organizacja wiodąca
Błażowa / POLSKA
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”
Łężyny / POLSKA
Połtawski Odział Służby Społeczne Ukrainy
Połtawa / UKRAINA
Centrum Kultury i Rozwoju “Horyzon”
Połtawa / UKRAINA


Relacja z projektu


Projekt “KONNO PRZEZ KULTURĘ I HISTORIĘ” realizowany w ramach programu Erasmus + Młodzież

W ramach inicjatywy „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja”, skierowanej dozamieszkałych w Jaśle i okolicznych miejscowościach ukraińskich uchodźców, odbywały się spotkania grup samopomocowych. Ich inicjatorem i organizatorem była grupa nieformalna Jasło – Połtawa, a patronem Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”. Tego rodzaju spotkania pomagają uchodźcom w uświadamianiu swoich możliwości i określeniu mocnych stron, co w efekcie zwiększa ich szanse na znalezienie pracy i miejsca w społeczności lokalnej. Dzięki wzajemnemu wsparciu i edukacji pozaformalnej wzrastają także możliwości skutecznej integracji uchodźców oraz ich wzbogacenia kulturowego.

Tematyka poruszana podczas spotkań to przede wszystkim: przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i nauki, nabywanie kompetencji obywatelskich, uzyskiwanie wsparcia w urzędach, wspieranie osób z niepełnosprawnością i samorzecznictwo, jak również zachęcanie uchodźców do działalności w ramach organizacji pozarządowych i walka z fakenewsami. 

Podczas gdy rodzice i opiekunowie uczestniczyli w spotkaniach grupy samopomocowej dla osób dorosłych, ich dzieci pozostały pod opieką doświadczonych terapeutów, którzy prowadzili warsztaty hipoterapii i arteterapii. Pod ich kierunkiem uczestnicy rozpoznawali swoje emocje, rozwijali kreatywność, stawali się bardziej otwarci oraz uczyli się współpracy w zespole. Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, a następnie poznawały życie koni – obcowały z nimi, karmiły. Mogły także dosiąść koni i spędzić kilkanaście minut na ich grzbiecie.

Arteterapia i sztuka to nie jedyny sposób na integrację i wzajemne zbliżenie kultur. Aby przybliżyć uczestnikom historię i współczesność Jasła grupa inicjatywna zorganizowała wspólny spacer historyczny. Przewodnikiem po mieście był Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, które było ważnym partnerem inicjatywy.

Kolejne spotkania, wraz z podsumowaniem inicjatywy, odbyły się w jasielskim muzeum. W jednym z nich z uchodźcami spotkała się zastępca burmistrza Jasła – Elwira Musiałowicz-Czech. Wszyscy zwiedzili też wyeksponowane w muzeum wystawy ukraińskich artystów. Żanny Szewczenko i Serhija Garkawyja. Dla dzieci odbyły się zajęcia plastyczne

Celem głównym inicjatywy była integracja i usamodzielnienie uchodźców z Ukrainy. Mieszkańcy Jasła otworzyli swoje serca dla nich swoje serca. I dlatego też wiele osób znalazło tu swój drugi dom.

Inicjatywa „Pomocna dłoń dla Ukrainy. Prawo, wsparcie, integracja” jest realizowana przez grupę nieformalną Jaśło – Połtawa (Patron Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa”) w ramach programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Back to top
%d bloggers like this: