– Tworzymy otwarty świat: cyfryzacja, natura, inkluzja. Wymiana młodzieży w ramach Erasmus+

Nasz projekt promuje ideę dostępnego i przyjaznego środowiska realnego i wirtualnego. Z jednej strony przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu i uczy świadomego korzystania z Internetu. Z innej walczy z uzależnieniami cyfrowymi, proponując powrót do natury w postaci warsztatów hipoterapii i turystyki ekologicznej. Dzięki realizacji projektu można wykazać, że wykorzystanie kompetencji cyfrowych na rzecz wspólnego dobra oraz kontakt z naturą i zwierzętami może przynieść w przyszłości konkretne korzyści dla zrównoważonego rozwoju w wielu aspektach życia. Po pierwsze – otworzyć i poszerzyć ścieżki wielotorowego rozwoju dla młodzieży uczestniczącej w podobnych przedsięwzięciach. Po drugie – wpłynąć na rozwój organizacji, wzrost jej znaczenia i wpływ na kształtowanie środowisk lokalnych, w których funkcjonują oraz na wzmocnienie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej. Partnerzy w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia zamierzają prowadzić projekty, w których uwypuklą zagadnienia związane z ekologią, inkluzją, terapią, przygotowane w oparciu o zaawansowaną cyfryzację, co wydaje się być wymogiem “sine qua non” w postrzeganiu świata po epidemii.

Główne cele projektu to:

1) nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji przez młodych ludzi w dziedzinie tworzenia oraz wykorzystania dostępnych materiałów i treści cyfrowych w celu pomocy młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym z uwagi na niepełnosprawności;

2) metody terapii naturalnej, działania pro-ekologiczne, które przeciwdziałają uzależnieniu cyfrowemu oraz pomagają złagodzić skutki pandemii.

Warsztaty trwały 14 dni (21.02 – 03.03. 2022). W mobilności wzięło udział po 16 uczestników i 2 liderów z Polski, Macedonii Północnej i Ukrainy oraz 5 osób towarzyszące i facylitator, łącznie 60 osób.

Cele szczegółowe projektu to:

  • stworzenie warunków do wzajemnego poznania, przełamywania barier i stereotypów i współdziałania młodzieży o wspólnych zainteresowaniach z Polski, Macedonii Północnej i Ukrainy oraz rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w ramach Programu Erasmus +;
  • rozwój kreatywności młodzieży, jej aktywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole jako cech przydatnych w budowie przyszłej kariery zawodowej;
  • rozwój motywacji do uczestnictwa w edukacji pozaformalnej, także w ramach programów wymiany młodzieży; – wzrost kompetencji cyfrowych, poznanie zasad dostępności, zapoznanie się i testowanie narzędzi internetowych, służących włączeniu społecznemu;
  • poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat dostępności i jej roli w budowaniu społeczeństwa bez barier;
  • wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych nt. tworzenia dostępnych treści internetowych; – przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym oraz złagodzenie skutków pandemii koronawirusa dla zdrowia psychicznego;
  • doskonalenie języków obcych; – promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślania własnej tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności;
  • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów projektu;
  • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach, z niepełnosprawnością, pochodzących z ubogich rodzin, mających trudności w uczeniu się, pochodzących z ukraińskich terenów objętych działaniami wojennymi.

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” (Polska), The Center for Culture and Development “Horizon” (Ukraina) i Association for Cultural, Sport and Educational Development “World of Change” (Macedonia Północna).

Facebook: https://www.facebook.com/openworlderasmusplus

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdC_reMASTOz5J4TgjqvvHA/featured

Instagram: https://www.instagram.com/_we_create_an_open_world/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Web: https://erasmus.ltava.org/

Back to top
%d