– Warsztaty hippiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport

Podstawowym założeniem projektu Projekt «Warsztaty hippiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport», realizowanego w ramach Programu Erasmus+, było zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia ścieżki edukacyjnej oraz pracy w zawodach związanych z szeroko pojętą hipiką, jeździectwem, a także – rozwój własnych inicjatyw oraz przedsiębiorczości, umiejętności świadomego procesu kształcenia i samodzielnego wyboru kierunków i narzędzi edukacji pozaformalnej. Młodzież, która się zaangażowała w przygotowanie projektu, od pewnego czasu wyrażała potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innego kraju, o podobnych zainteresowaniach, również poznania ościennej kultury oraz wspólnego uczestnictwa w zajęciach, które pozytywnie wpłynęłyby na indywidualny rozwój, a także — na społeczności lokalne. Projekt miał też na celu rozwój kreatywności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności, kompetencji interpersonalnych, jak również: doskonalenie języka angielskiego, polskiego, ukraińskiego, umiejętność nawiązywania i rozwijania kontaktów, przełamywanie historycznych barier i stereotypów czy nabywanie kompetencji międzykulturowych. Młodzi ludzie za główny cel projektu obrali sobie rozwój i udoskonalanie umiejętności praktycznych oraz zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej w zakresie jeździectwa i hipoterapii. Posłużyć temu miały 16-dniowe warsztaty, które odbyły się w terminie od 29 września do 14 października 2020 r. W warsztatach, poprzedzonych wizytą przygotowawczą, wzięło udział po 23 uczestników i 2 liderów z Polski i Ukrainy, łącznie 50 osób.

Wśród założonych i zrealizowanych szczegółowych celów projektu należy wymienić:

– stworzenie dla młodzieży z Polski i Ukrainy warunków do wzajemnego lepszego poznania, przełamywania rożnego rodzaju (np. historycznych czy kulturowych) barier i stereotypów, a przede wszystkim współpracy młodych osób o wspólnych zainteresowaniach;

– rozwój kreatywności młodzieży, jej aktywności, samodzielności, a także umiejętności pracy w zespole, co powinno skutkować w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej oraz w zbudowaniu w przyszłości kariery zawodowej;

– rozwój motywacji do dalszego uczestnictwa w pozaformalnym szkoleniu i programach wymiany młodzieży;

– poszerzenie horyzontów, zwiększenie szans na zatrudnienie i stworzenie lepszych perspektyw kariery dla młodzieży, która na co dzień interesuje się końmi, hipiką, różnorodnymi formami jeździectwa i hipoterapią;

– nabycie przez młodzież fachowej wiedzy hipicznej, w tym podwalin wiedzy zawodowej, związanej z jeździectwem, hodowlą koni, hipoterapią, umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi dobrostanu i przygotowania konia, weterynarii końskiej połączonej z praktycznym szkoleniem jeździeckim;

– zdobycie wiedzy praktycznej na temat prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie hipiki, prowadzenia stajni, utrzymania koni, agroturystyki i dziedzin pokrewnych, w tym również w zakresie aspektów prawnych i ekonomicznych;

– rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w ramach Programu Erasmus Plus.

https://www.facebook.com/warsztatyhipiczneerasmusplus

Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: