– Eco-mind Lab, wymiana młodzieży w ramach Erasmus+

Młodzież z Polski, Ukrainy, Litwy oraz Turcji, która się zaangażowała w przygotowanie projektu wyraziła potrzebę nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych państw, o podobnych zainteresowaniach, poznania innej kultury, a przede wszystkim uczestnictwa we wspólnych zajęciach, dotyczących przyszłości naszej planety i społeczeństw. Niektórzy z uczestników (z Polski i Ukrainy) mogli już spotkać się osobiście i wymienić poglądy, np. podczas warsztatów „Edukacja, rehabilitacja, sport” w 2020 r. Wtedy powstał pomysł na realizację warsztatów ekologicznych o charakterze inkluzyjnym z elementami cyfryzacji.

Ważnymi zagadnieniami projektu są:

 • ekologia, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój, ekoturystyka na terenach wiejskich jako sposób na życie i rozwój przedsiębiorczości;
 • problem ekspansji turystycznej;
 • działania w lokalnej społeczności na rzecz środowiska naturalnego;
 • funkcjonowanie parków narodowych, rezerwatów i innych form ochrony przyrody;
 • jeździecka turystyka górska,
 • zwiększenie dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnością;
 • turystyka miękka;
 • hipoterapia jako sposób zachowania higieny i równowagi psychicznej oraz polepszenia sprawności fizycznej;
 • narzędzia cyfrowe w turystyce i ochronie przyrody; dziennikarstwo ekologiczne i promocja postaw proekologicznych w mediach społecznościowych.

Główne tematy projektu to: nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji przez młodych ludzi w dziedzinie ochrony dzikiej przyrody, ekoturystyki i jej dostępności dla osób z niepełnosprawnością, metod terapii naturalnej i zajęć sportowych jako promocji zdrowego trybu życia i sposobu na złagodzenia skutków pandemii.

Warsztaty potrwały 11 dni (20-30.06.2022 r.) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ożennej. W mobilności wzięło udział po 8 uczestników i 1 liderze z Polski, Litwy, Turcji i Ukrainy oraz facylitator i 4 osoby towarzyszące, łącznie 41 osób.

Cele szczegółowe projektu to:

 • stworzenie warunków do wzajemnego poznania, przełamywania barier i stereotypów i współdziałania młodzieży o wspólnych zainteresowaniach;
 • rozwój kreatywności, aktywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole jako cech przydatnych w budowie przyszłej kariery zawodowej;
 • rozwój motywacji do uczestnictwa w edukacji pozaformalnej, także w ramach programów wymiany młodzieży;
 • rozwój umiejętności ekologicznych i świadomości ekologicznej;
 • zapoznanie się z działalnością naukową, edukacyjną, promocyjną, turystyczną parków narodowych oraz możliwościami praktyk zawodowych, staży lub wolontariatu;
 • poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej nt. turystyki ekologicznej i jej organizowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • zdobycie wiedzy nt. naturalnych metod terapii oraz ich doświadczanie w praktyce jako sposób zachowania higieny i równowagi psychicznej oraz złagodzenia skutków pandemii COVID-19;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • poszerzenie wiedzy nt. dostępności i jej roli w budowaniu społeczeństwa bez barier;
 • poszerzenie kompetencji cyfrowych; rozwój i promocja międzynarodowej młodzieżowej współpracy w Programie Erasmus +;
 • doskonalenie języków obcych;
 • promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji, podkreślania tożsamości narodowej z jednoczesnym prawem do różnorodności;
 • wpływanie na społeczność lokalną, regionalną i międzynarodową poprzez upowszechnienie rezultatów;
 • realizacja założeń polityki równości szans poprzez udział uczestników o mniejszych szansach.

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnych “Inicjatywa” (Polska), PI Youth Association (Turcja), The Center for Culture and Development “Horizon” (Ukraina) and Tavo Europa (Litwa).

Zdecydowaliśmy zrealizować ten projekt, ponieważ nie tylko odpowiada on na problemy współczesności i codziennych wyzwań, z jakimi zmagają się młodzi ludzie, ale przede wszystkim wspiera najważniejsze założenia związane z
rozwojem młodego pokolenia w kontekście pilnych potrzeb, jakie pojawiają się w kontekście rozwoju Europy, kultywowania jej wartości, ale i w innych, aktualnych obszarach, takich jak: cyfryzacja, inkluzja, a przede wszystkim
zagrożenie kryzysem klimatyczny i działania w celu zachowania globalnej równowagi ekologicznej. 

Facebook: https://www.facebook.com/ecomindlaberasmus
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTSWfF6pCi7i0uTPbXW9vuQ
Instagram: https://www.instagram.com/ecomindlab/
Web-Gallery: https://ecomindlab.wixsite.com/photos

Back to top
%d