– MŁODZIEŻ

Slide

Podstawowym obszarem aktywności Fundacji są działania skierowane do młodych osób, gł. z terenów wiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza ze względu na niepełnosprawność oraz marginalizację ekonomiczną. Fundacja organizuje dla nich zajęcia warsztatowe hipiczne i twórcze (teatralne, fotograficzne, dziennikarskie). Fundacja jako jedna z niewielu organizacji w województwie podkarpackim prowadzi regularne zajęcia z zakresu hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Na działalność pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych.  Fundacja ma na swoim koncie udział, jako partner i realizator, w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+: “Konno przez kulturę i historię”, „Akademia integracji – pasja, edukacja, sport”, „Warsztaty hipiczne. Edukacja, rehabilitacja, sport” w współpracy z Centrum Kultury i Rozwoju “Horyzont” w Połtawie (Ukraina). Brała w nich udział młodzież, w tym niepełnosprawna, z Polski i Ukrainy. Uczestnicy pracując metodami edukacji pozaformalnej, nabywali nowe umiejętności, wiedzę i kompetencje, rozwijali ścieżki swojego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. W ten sposób Fundacja działa na rzecz dialogu międzykulturowego oraz integracji europejskiej.


Czytaj więcej:


Leave a Reply

Back to top
%d bloggers like this: